SPIRITUELE ZOEKTOCHT

Filosofie van het leven

Het leven is geen kaartspel.
Het leven is een leerproces.
Wij zitten allemaal op dezelfde school.
Het leven is echt en het leven is ernstig.
Het leven is wat je er van maakt.
En als je het echt en ernstig maakt zal het dat zijn.
Op de eerste plaats moet men de spelregels kennen.
Het leren van de juiste regels is dus de eerste stap
in het leren omgaan met het leven.
Dit zijn de door jou bewust gekozen regels, geen
regels uit het verleden of regels van andere mensen.
Je bezit reeds alles wat nodig is om de kwaliteit van
je leven te verbeteren. Zelfdiscipline, openheid en
bereidheid is een manier om beschikking te krijgen over
de vereiste capaciteiten; Je beperkt je mogelijkheden
door belemmeringen, verband houdend met vroegere
ervaringen, die je jezelf oplegt. Leren flexibel te zijn,
risico’s nemen en positief zijn, zijn allemaal zinvolle
manieren om je situatie te verbeteren.
Tijd besteden aan jezelf, voor jezelf is een belangrijk
onderdeel van je beter voelen. Wees jezelf, niet wat
anderen - uit verleden, heden of toekomst vinden dat
je behoort te zijn. Neem de verantwoordelijkheid voor
je situatie, denkwijze en ziekte. Leer de signalen te
begrijpen die je lichaam je in de vorm van symptomen
geeft. Pas openheid, vastberadenheid en volharding toe
om dit te bereiken; met openheid, vastberadenheid en
volharding vergroot je vermogen en bewerkstellig je
beoogde doelstelling. De keuze is aan jou om gebruik
te maken van deze aangeboren gave.

Weet dat alles is overgelaten aan de tijd die je ter beschikking staat en is gegund totdat de hogere macht jou het recht verleend om door te gaan naar een andere dimensie en/of levensvorm. De mens is onderworpen aan het rijpingsproces in dit leven en gebonden aan ruimte en tijd voor deze geldende dimensie van het driedimensionale universum van het fysieke “Zijn” waar de kosmische natuurwetten gerespecteerd dienen te worden. Voordat begonnen kan worden aan het veranderingsproces van de eigen “IK” dien je eerst als mens jezelf af te vragen, ben ik bereid om te veranderen en sta ik er voor open, kan ik gehoorzamen en onderwerpen aan mezelf. Openheid en bereidheid, de basis in het leven om te groeien. Alle andere groeiprocessen zijn pas mogelijk, wanneer je jezelf leert kennen en met alles wat je hebt achter jezelf staat. Toepassing van diepgaande filosofie en bezit hebben van een krachtige denkwijze zijn de noodzakelijke elementen om jou geest te versterken. Filosofie betekent wijsgeer of levensleer, de filosofie van het leven is gebaseerd op het toepassen van openheid en bereidheid wat eigenlijk neerkomt op gehoorzaamheid en onderwerping. Hiermee word bedoeld gehoorzaamheid en onderwerping aan jezelf, er voor open staan, vol overgave en zelfdiscipline op je zelf opleggen. Bereid zijn om tot het uiterste van je kunnen te gaan, je grenzen constant te verleggen. Gehoorzaamheid aan jezelf en aan de leer, de leermeester, jezelf onderwerpen aan de leer/kunst. Het is belangrijk om eerst volledig het vertrouwen in jezelf te stellen en er vervolgens 100 % achter te staan alvorens je onvoorwaardelijk kan gehoorzamen en onderwerpen. De grootste kracht in een mens is het geloof in zichzelf, deze is gebaseerd op geloof, vertrouwen en overtuiging. Het vertrouwen dient namelijk altijd wederzijds te zijn. Vanuit openheid en bereidheid is de volgende stap, het leren invulling geven aan de krachtige basiselementen als wilskracht, volharding, vastberadenheid en vasthoudendheid/standvastigheid. Alleen willen is niet voldoende omdat als de wil in strijd is met de verbeeldingskracht, het zal verliezen en weer zal blootstaan aan alle verleidingen van dien. Daarom is het heel belangrijk dat we de wil kracht bijzetten d.m.v. toevoeging van wilskracht. Daar waar de wil het zal opgeven zal de wilskracht doorzetten en strijden om te overwinnen. Volhardend zijn om onder de moeilijkste en zware situaties en omstandigheden in het leven niet op te geven, maar door te zetten en constant de wilskracht op kunnen brengen om je grenzen te verleggen. Volhardend zijn om niet de weg van de minste weerstand te kiezen, maar het leren van krachtige denkwijze toepassen in het handelen. Vastberaden zijn om voorgenomen en gestelde doelen te behalen en erin slagen ze te verwezenlijken, het erin slagen de obstakels die je op je weg tegenkomen uit de weg ruimen en te overwinnen zodat je steeds weer nieuwe doelen kunt stellen om groei en ontwikkeling te bewerkstelligen. Probeer het leven als een missie te zien. Doelen zijn om te behalen maar missie (s) zijn om te volbrengen. Vasthoudendheid/standvastigheid om aan alle elementen vast te houden, zonder aan negatieve beïnvloeding, afleiding toe te geven die je van de gestelde doelen kunnen laten afwijken. Deze krachtige elementen in combinatie zal tot een unieke krachtige mentaliteit en persoonlijkheids verandering leiden waaruit men kan leren denken en handelen vanuit een hoger besef vanuit verantwoordelijkheid en is de weg naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen bereik. Zonder verantwoordelijkheid kunnen we niet rechtvaardig denken en handelen.