SPIRITUELE ZOEKTOCHT

Het bewustzijn

De geest wordt ook wel als de scheppende werkzame vormkracht van de ziel gezien; het is die kracht die het werk verricht dan wel beweging brengt door eigen kracht door de vormeloosheid in onze gedachten vorm te geven zodat er een creatie en of schepping uit voortkomt. De geest maakt op die wijze met behulp van de geestelijke vermogens haar geestelijke ontwikkeling door in hereniging met onze Al geest. Deze is als kern in onze ziel aanwezig, de innerlijke stem. Je zou hierom de geest ook wel als het hart van de ziel kunnen zien. De geest is dus het rationele actieve denkvermogen die het bewustzijn bewust maakt. Hier vindt de vertaling van het onderbewustzijn plaats en worden de gedachten/beelden/signalen gevormd en omgezet in handelingen waardoor het bewustzijn zich kan ontwikkelen en leren begrijpen d.m.v. ervaringen die men bewuster maken. Het bewustzijn is de sleutel tot kennis die voor de onbewuste mens niet bereikbaar is omdat men geen kennis heeft over de krachten van ons onderbewustzijn. Je kunt je geest namelijk in tweeŽn delen, zo is er je bewuste geest; deze stuurt jou onderbewustzijn, en je hebt je onderbewustzijn; die alle commandoís van je bewuste geest opvolgt en werkelijkheid maakt, de illusie wordt werkelijkheid. Tegenwoordig zijn mensen niet (meer) bewust van de werking van hun onderbewustzijn, vandaar dat er ook zoveel ellende in de wereld is. Wat er mogelijk is als mensen weer bewust worden van de krachten van hun onderbewustzijn. De mogelijkheden van het onderbewustzijn zijn eindeloos. Ten eerste staat het onderbewustzijn in contact met het collectieve onderbewustzijn, het onderbewustzijn van alle mensen, dieren en planten. Het onderbewustzijn is alwetend, en beschikt over krachten waar de meeste mensen nog nooit kennis van hebben genomen. Zo is het mogelijk jezelf te genezen als je ziek bent. Maar je kunt ook anderen die ziek zijn met je spirituele kracht genezen of het helingsproces bevorderen wanneer je de kennis en kunde, de controle en beheersing bezit over energieŽn. Je kunt dus vertrouwen in je onderbewustzijn. Ook helderziendheid en andere paranormale gaven zijn te verklaren door het onderbewustzijn. Maar pas op, je onderbewustzijn maakt alles werkelijkheid, wat jij werkelijk gelooft. Het kan even duren opdat je geloof werkelijk de werkelijkheid is geworden, het kan weken, maanden, zelfs jaren duren. Maar elk geloof komt uit. Je onderbewustzijn maakt dus alles wat jij gelooft werkelijkheid, of het nu negatief of positief is. Vandaar: ďDe mens is, wat hij dagelijks denktĒ. De geest/bewustzijn heeft zijn eigen gedachten/krachtveld, deze kan geactiveerd worden. Dit energieveld wordt door de meeste mensen over het algemeen niet bewust geactiveerd. Indien men zich bewust wordt van deze bewuste gedachten van de geest/bewustzijn, dan is de mens op weg naar de periode in zijn leven waarin men kan ondervinden dat men in staat is de gedachten te filteren, te scheiden en onderscheiden van wie en van waar ze komen. Wie de zender is en wie de ontvanger. Er komt een gevoel, beeld of een signaal bij je op waar je de aandacht op vestigt, dit verandert in gedachten, de gedachten veranderen in handelingen. Het doel is om het hoogste en zuiverste gevoel te kunnen ontvangen van de zuivere bron, dit verandert in gedachten en daarna in handelingen. Als het gevoel, de gedachten en de handelingen zuiver zijn dan kan men spreken van een drie-eenheid. Het is van belang dat de geest/bewustzijn, kennis heeft om de juiste keuzes en beslissingen te nemen.

De ziel is de stuwende kracht die het lichaam van energie voorziet en de geest de gedachten vorm laat geven. Het onderbewustzijn neemt alles waar wat men in zijn/haar leven denkt, doet. Alle handelingen en gedachten worden opgenomen door het onderbewustzijn, want alles gaat eerst via het onderbewustzijn naar het bewustzijn. Het onderbewustzijn is een alomvattend controlesysteem per individu. Het onderbewustzijn kan niet logisch redeneren zoals je bewuste geest. Het onderbewustzijn is alwetend en kent de antwoorden op alle vragen. Het zal nooit met je redetwisten of tegenspreken. Denk het goede en er zal goeds uit voortkomen, maar als je het kwade denkt, vloeit er kwaad uit voort. Het onderbewustzijn spreekt je niet tegen. Geen enkele natuurkracht is slecht. Het hangt er alleen vanaf hoe je de krachten der natuur gebruikt.
We hebben te maken met het onbewustzijn, bewustzijn, onbewuste, bewuste, onderbewustzijn, onderbewuste. Het onbewustzijn is het niet bewust zijnde van het bewustzijn, het is de toestand waarin men niet bewust is van wat er om je heen gebeurd en het onzichtbare/ontastbare kan waarnemen waarin jezelf afsluit van de fysieke wereld. Het bewustzijn is het zintuiglijke besef, het vermogen tot besef, tot weten en erkennen van het bestaan van zichzelf en van de wereld, het is de toestand waarin men bewust is/wordt van wat er in de directe omgeving gebeurd en waarneemt. Het onbewuste zijn die elementen uit de psychische belevingswereld die niet bewust ervaren kunnen worden, maar niettemin het zielenleven sterk bepalen, het is het moment dat het bewustzijn niet bewust is van de realiteit en niet weet wat er in de directe omgeving gebeurd. Het bewuste is het besef hebben van in het bewustzijn aanwezige, het welbewuste wat door het bewustzijn is gecontroleerd, het is waar men al concreet weet wat er in de directe omgeving gebeurd of is gebeurd en heeft waargenomen. Het onderbewustzijn is de psychische sfeer die zich als het ware onder het normale, actieve bewustzijn bevindt. Het is de diepere laag waar het waarnemen van het onzichtbare/ontastbare plaats vindt. Hier vindt de vertaling plaats die de ervaringen van het bewustzijn en onbewustzijn meemaakt. Het onderbewustzijn registreert en controleert alles van ons leven. Alle daden en gedachten worden daar in opgeslagen. Als de mens sterft, verlaat zijn geest het lichaam. Ons geestelijke of etherische lichaam maakt zich los van het fysieke of stoffelijke lichaam. Eerst zweeft dit geestelijke lichaam nog boven het stoffelijke lichaam en is met een zilveren koord, sommige zeggen een transparant koord, mee verbonden. Volgens de spirituele wereld blijft de geest vijf tot zeven dagen naast zijn lichaam staan en blijft daarmee verbonden via het astrale koord. Na vijf tot zeven dagen wordt het astrale koord welke nog verbonden is aan het lichaam verbroken en losgemaakt en kan de geest zich vrij bewegen. Het onderbewustzijn is speciaal geschapen om alles te controleren en te noteren en op te nemen. Het onderbewustzijn is dus een controlesysteem waarin alle informatie (gedachten) opgeslagen wordt. Het onderbewuste zijn die elementen van de psychische belevingswereld waarvan men zich op een bepaald moment niet bewust is, maar waar men wel gemakkelijk toegang toe heeft, het is de diepere laag die nauwer contact heeft met de ziel en de geest. Door toegang te verkrijgen tot het onderbewuste zal het onderbewuste meer bewust kunnen worden (naar buiten kunnen treden).
Het bewustzijn van de mens is dus de sleutel tot verlichting. Ons bewustzijn is niet de materie maar de essentie van ons bestaan. Een zijn/worden geeft bevrijding en maakt je bewuster van wat ons geestelijk erfdeel is om thuis te komen bij je volmaakte Zelf. Wanneer je wakker wordt uit jouw dagdroom, wordt de innerlijke stem stil en alles wat er dan over blijft is bewustzijn dat van zichzelf bewust is, het geestelijk ontwaken. Nu we beter weten hoe de werking van het bewustzijn is, is het van belang om te leren hoe we er mee om dienen te gaan en tot verlichting kunnen komen. Ieder mens denkt te weten dat hij/zij het op zijn/haar eigen manier(en) goed doet en denkt te weten. Niet zichzelf afvragend of alles vanuit het grote geheel zou moeten worden gezien en of er samenspel met zowel het collectieve en het universum aanwezig is. Rekenschap houden met anderen en met het gevolg. Het doen op de juiste manier zoals het kan, hoort en zou moeten en niet zoals we denken hoe het kan, hoe het hoort en zou moeten vanuit onze eigen veronderstelling, maar de dingen in het leven proberen te doen vanuit een hoger besef vanuit verantwoordelijkheid en uit pure onvoorwaardelijkheid, onzelfzuchtigheid en liefde vanuit jezelf en voor anderen zonder er iets voor terug te verwachten of eventuele beloning. Kunnen en willen we dat als mens ? Kunnen we over onze beperkingen, belemmeringen en tekortkomingen heen groeien ? Kunnen we een ander gunnen wat we zelf niet kunnen of hebben ? Kunnen we onze negatieve verlangens onderdrukken en de baas zijn ? Hoe sterk is onze wil ? Overal zijn antwoorden op en oplossingen voor. Maar de grote vraag is weer, is men bereid om het in te zien en onze egoÔsme niet te laten overheersen en er door te laten leiden. We zijn het slachtoffer van onze eigen zwakheden. We denken misschien dat we een spirituele weg bewandelen, terwijl we in werkelijkheid alleen maar krachten zoeken om ons eigen ego te versterken. Het is van groot belang om nederig te zijn op je zoektocht naar de spirituele waarheid en bij jezelf constant bewust te rade gaan of jouw bedoelingen zuiver en onvoorwaardelijk zijn. Hier heeft de mens een verandering in denken en het toepassen van krachtige denkwijze voor nodig vanuit openheid en bereidheid. Openheid om in te zien dat de mens zijn tekortkomingen en beperkingen heeft en laat beÔnvloeden en afleiden door het negatieve. Waar bewustwording en gezamenlijke besef de sleutel is tot inkeer en verandering bij de mens. Waar het beginnen te leren afstand nemen of minder belangrijk vinden van materiŽle zaken een grote rol spelen. Bereidheid om bereid te zijn om in dienst van het Hogere, het zuivere, het goede, het positieve, de invulling te geven aan positieve groei en ontwikkeling ten dienste aan jezelf en aan de gehele mensheid om gezamenlijk tot bewustwording, eenheid en samenspel te komen waardoor het op deze wereld weer dragelijker, veiliger en leefbaar wordt. Bereid zijn om alles wat negatief is om te turnen naar positief.