SPIRITUELE ZOEKTOCHT

Bewustwording en besef

De bewustwording om vanuit een hoger besef en bewustzijnsniveau te denken en handelen om naar een hoger bewustzijn te groeien. De eerste aanzet tot het hoger bewustzijn is het bezig zijn met energie vanuit de kosmos via gedachten of handelingen. Je kunt meerdere gedachten/frequenties ontvangen. Je bent je ervan bewust dat je niet alleen bent in je menselijk lichaam/omhulsel. Je bent je ervan bewust dat het hogere altijd meekijkt in en vanuit jezelf. Je voelt en/of ziet dat er negatieve energiŽen en/of entiteiten aanwezig zijn in de sferen en/of de omgeving. De mensen onder ons die heldervoelend zijn, komen in het stadium van het hoger bewustzijn zodra zij weten wat zij voelen. Je kunt negatieve gedachten onderscheiden van positieve gedachten. Je kunt negatieve gedachten elimineren, wegsturen met de kracht van je eigen gedachten. Je bent je ervan bewust dat je contact hebt met alle dingen waar je aan denkt, ongeacht de afstand van het onderwerp waar je aan denkt. Dit geldt ook ten aanzien van overleden personen. Je voelt en ervaart nu wat de positieve kracht van je eigen beheersde en te sturen gedachten zijn, en je beseft !

De drie fases van groei naar bewustwording en besef
De eerste fase is ten volle, bewustheid en besef (leren denken), de ontwaking van de geest. De tweede fase is richten/richting geven aan jezelf (doelen/missie stellen), de derde fase is sturen/sturing geven aan jezelf (handelen). Als men beseft dat de eerste stap de bewustwording en besef tot verruiming van het bewustzijn is die noodzakelijk is tot omvorming van de mens, dan kan de basis worden gelegd. Zonder namelijk niet volledig bewust te zijn en het (nog) niet te beseffen zal iedere situatie en verandering steeds weer opnieuw uitgewerkt moeten worden totdat het wel op de juiste manier wordt ingevuld waardoor we uiteindelijk bewust worden en de volgende stap(pen) kunnen ondernemen naar een bewust leven. Daarvoor is het begrijpen van liefdevolle zelfverwerkelijking een belangrijke stap om mede tot bewustwording te komen.
Intenties stellen
Stel je intentie om open te staan en zelfs om de waarheden, die je tot nu toe zo goed gediend hebben, opnieuw te bekijken. Maak je keuzen bewust en wel doordacht met spiritueel zelfvertrouwen. Omarm iedere verandering en begrijp dat alle verandering kunnen leiden naar een hoger doel. Heb de moed om oude energie los te laten, en je zult zien hoe het tij op wonderbaarlijke manier keert. Heb de moed pijn los te laten en je hand uit te steken naar degenen om je heen. Het is onmogelijk om alleen te zijn in het eenheidsbewustzijn. Omarm degenen die je tegenkomt en dezelfde doelen en energievibratie hebben. Wees er voor hen en sta hen toe er voor jou te zijn. Stel deze intentie en kijk hoe dingen, die je in het verleden zonder succes geprobeerd hebt, plotseling zonder moeite tot stand komen. Wanneer je vasthoudt aan oude idealen loop je achteruit door het leven. Het vertrouwde heeft een sterke aantrekkingskracht op mensen omdat het ego gemotiveerd wordt door de behoefte aan overleving. Verandering van het punt van waaruit je iets bekijkt, verandert je realiteit. Je hebt dan veel meer controle over je omgeving dan je op het moment kunt zien. Stel je intentie om alles te zien vanuit het hoogste perspectief. Ontwikkel de goede gewoonte om eerst waar te nemen. Zoek een dagelijkse houding die toestaat dat alle energie zijn eigen balans kan vinden. Iedere stap in je leven die je doet staat gelijk aan een keuze. Durf een keuze te maken. De keuze die je maakt heeft pas werkelijke waarde totdat je er invulling aan geeft en gaat gebruiken om zelf ervaring mee op te doen. Dat is de kracht van keuzes maken.
De tweede fase -richten/richting geven
De tweede fase tot bewustwording is dat je met je bewuste geest gaat richten en richting gaat geven aan jezelf en je veranderingsproces. Om bewust te gaan richten moet je blijvend volhardend, vastberaden, wilskrachtig en standvastig/vasthoudend zijn zodat je met deze krachtige vermogens je visie gaat bepalen, je doelen gaat stellen en ze verwezenlijkt, je zet een duidelijke koers uit en vervolgens ga je het leven als een missie zien om te volbrengen en je blijft continue aan jezelf werken, je let bewust op jezelf en je corrigeert en herstelt jezelf op eigen kracht. Je richt jezelf op positieve groei. Je gebruikt de tijd die tot je beschikking staat niet voor onbelangrijke dingen. Je bent er zuinig op, zodat iedere dag weer nieuwe groei, inzicht en bewustheid brengt. Je gebruikt die groei niet voor egoÔstische doeleinden, maar stelt haar ten dienste van wat er zal ontstaan in de tijd die nog toekomst is. Je staat niet toe dat er een dag voorbij gaat zonder dat er iets wordt toegevoegd aan wat je al wist. Je laat iedere dag een steentje bijdragen aan het rijpingsproces. Je rust niet voordat je gedaan hebt wat je je voorgenomen had. Maar je denkt aan zo langzaam mogelijk vooruit gaan als nodig is om een gestadig tempo aan te houden. Je verspilt geen energie. Je wilt het leven leren doorgronden. Je richt je op alle aspecten in het leven en geeft er richting aan. Je gaat op zoek naar kracht en leiding en je spiritualiteit. Je gaat op zoek naar jezelf, je ware ik, je identiteit in dit leven om jezelf te vormen naar hoe je werkelijk zou willen zijn, behoort te zijn en verwacht wordt te zijn vanuit het hogere doel en daar jouw bijdrage aan levert.
De volgende stap binnen de tweede fase is het op zoek gaan naar je ware ďIKĒ, je ware identiteit, de ware weg in jezelf, jezelf vormen naar hoe je werkelijk wil zijn, kan aanvaarden en accepteren. Hiervoor dienen we in diepgang het onzichtbare leven in onze geest te analyseren.
De Esoterische Geestelijke Kern.
Geen enkel systeem in het leven is volledig zonder geestelijke bewustwording en een sterke geestelijke training. Nochtans, het ware geestelijke is gebaseerd op het zoeken naar de ware weg in het leven welke weer gebaseerd is op volharding, wilskracht, vastberadenheid en vasthoudendheid. Als mens dient men eerst open en bereid te zijn en op zoektocht te gaan naar de waarheden die tot nederigheid en ontzag voor het leven leiden. De parallellen tussen het lichamelijke begrip en het geestelijke. Geestelijke begrippen zijn belangrijk voor de studie van leven. Sommige voorbeelden zijn dat mensen hard werken om hun lichamelijke tekortkomingen en beperkingen op te heffen en te verfijnen, bijgevolg dat hij/zij hard werkt om zijn/haar geestelijk leven te zuiveren, dat wil zeggen zijn/haar persoonlijkheid en zwakheden, zijn/haar verhoudingen met anderen en zijn/haar verhouding naar de Schepper. Innerlijke oprechtheid en openheid ten opzichte van de Weg vormen de basis. De regel is om, te streven naar perfectie en volmaaktheid te bewerkstelligen. De persoon in kwestie die op zoektocht is, moet altijd alert, paraat en waakzaam zijn voor alle verleidingen en negatieve invloeden. Alert, wanneer het negatieve en verleidingen om de hoek komen kijken, worden opgemerkt en weerstaan zodat deze omgevormd kunnen worden naar het positieve. Paraat, zodat ieder gewenste moment actief en bewust gestreden kan worden om ieder negatief aspect te overwinnen. Waakzaam, om niet in het verleden en de herhaling te vervallen. Ieder detail in het leven is belangrijk! Iedere inspanning is een stap voorwaarts! Wanneer er voldoende stappen zijn genomen is succes of prestatie het resultaat. Als vooruitgang en ontwikkeling doorgaan, bereikt de persoon zichzelf van binnen en wordt bewust van de kracht in zichzelf. Door de bewustwording van deze kracht wordt de persoon in kwestie bewust dat hij/zij door zijn/haar krachten te richten op de gestelde doelen en er daadwerkelijk volhardend invulling aan geeft, ze duidelijk vorm beginnen aan te nemen en haalbaar worden en resultaat opleveren. De illusie wordt werkelijkheid. De persoon krijgt meer vertrouwen, een grotere overtuiging en een sterker geloof in zichzelf en staat sterker in het leven met meer houvast aan zichzelf omdat hij/zij gelooft dat zijn/haar bewustwording de sleutel is tot nieuw leven.
Om in de tweede fase onze zoektocht kracht en begrip bij te zetten, is filosofie en meditatie een belangrijk aspect.
De zoektocht naar het leven.
De zoektocht naar de ware weg in jezelf. In deze zoektocht is het belangrijk dat je de weg wordt getoond door een ander of door je zelf uit eigen bewustheid dat je je leven vanuit een groter besef van je eigen verantwoordelijkheid vorm gaat geven. Leven in plaats van geleefd worden. Het dragen van de verantwoordelijkheid voor je eigen leven is de belangrijkste stap die de mens in zijn leven kan zetten. Alle andere groeiprocessen zijn pas mogelijk, wanneer je jezelf leert kennen en met alles wat je hebt achter jezelf staat. Het bewerkstelligen van liefdevolle zelfverwerkelijking in relatie met de ontwikkeling van het universum zal uiteindelijk je doen inzien dat dat de zin is van ons aardse bestaan. Het zoeken en verkrijgen van wijsheid en rechtvaardigheid dat voor iedereen bereikbaar is. Het leven is een ontdekkingsreis naar bewustwording. Gebaseerd op het empirisme, leer dat zintuiglijke waarneming de enige bron is van alle kennis, de wet van ervaring. Door ervaring zal je kennis en kunde vergroot worden en de weg naar wijsheid en rechtvaardigheid, dichter bijkomen. Wijsheid vloeit voort uit kennis en ervaring. Iedere dag kan voor ons een bron zijn van ongelooflijke wijsheid als we bereid zijn de spirituele principes onder ogen te zien die besloten liggen in gebeurtenissen en omstandigheden die zich in ons leven voordoen. Wijsheid is het vermogen hebben om verstandig te handelen, veel weten en inzicht hebben. Je vindt de weg naar wijsheid binnenin jezelf. Rechtvaardigheid vloeit voort uit het met een bewuste geest handelen naar recht, gerechtigheid, het verantwoord en naar juistheid aantonen van gerechtigheid vanuit een neutraal en onpartijdige hoger besef. Filosofie kan je helpen begrijpen wat de zin en doel is van het leven. Filosofie kan de vele vragen beantwoorden die een mens zichzelf kan/moet afvragen indien hij/zij opzoek gaat in zichzelf en de ware weg probeert te vinden.
De derde fase -sturen/sturing geven
De derde fase tot bewustwording is dat je met je bewuste geest gaat combineren met de eerste fase en tweede fase en gaat sturen en sturing geven aan je geest. Je bent nu in staat om je gedachten te beheersen. Je bent bewust en beseft, je bent veranderd in een nieuwe herboren persoon. Je hebt je ego, karakter en emotie geharmoniseerd en onder controle. Je bent getransformeerd. Je kunt met je bewuste geest je gedachten zodanig richten dat je ernaar handelt en je bent bewust van de energieŽn in jezelf en van buiten af. Je weet je/de energieŽn te richten en deze straks na de derde fase te gebruiken door ze te sturen. Je begrijpt het leven en de filosofie erachter. Je hebt verantwoordelijkheid vanuit een hoger besef, en je bent geheel zelfstandig. Je neemt de leiding in jou leven en je heerst over jezelf. Je hebt de kracht om op eigen benen te staan en hebt een duidelijke levensmissie. Je begrijpt de liefde en weet onvoorwaardelijk liefde te geven. Je begint er langzamerhand achter te komen wie je bent, wat je wilt en wat je kan. Namens de kracht der liefde is het nu tijd voor de volgende groei en ontwikkeling. Na de aanname van de mentaliteitsverandering en de acceptatie ervan kan nu disciplinaire groei tot stand gebracht worden waardoor de kracht in je vergroot en verruimd kan worden. De verantwoordelijkheid leren dragen over jezelf en leren met jezelf om te gaan.
Om de derde fase ook weer kracht en begrip bij te zetten, kunnen we leren trainen hoe we onze gedachten krachtig kunnen sturen en het leren om te gaan met het lichaam en de energie en deze te sturen. Als eerste moeten we de geest leren richten (zie 2e fase) op het voor te nemen doel, alvorens doelgericht te gaan sturen. Met toepassing van krachtige denkwijze in het handelen transformeren we de gedachten welovertuigend tot werkende energie gestuurd door de geest via het lichaam. Ons lichaam is slechts een omhulsel, een verschijningsvorm, een hulpmiddel om vaste vorm te geven aan onze doelen in het leven op aarde. Gebruik deze unieke kans om je te ontwikkelen, te genieten van het leven en te zoeken naar wat je nog niet heb gevonden en wat je bedenkt te kunnen vinden. Het aangebodene. Want het niet onderzochte leven is de moeite van het leven niet waard. Als wij ons leven afhankelijk blijven stellen van GOD zonder zelf te werken aan onze vooruitgang, of aan religiŽn, systemen of van andere mensen zullen we de unieke kans naar individuele groei belemmeren. Het leven is kort en wij zijn gebonden aan tijd die ons beschikbaar is gesteld. Benut die tijd ten volste voordat het te laat is en je niet de gestelde doelen heb behaald en je groei in het leven naar jou verwachtingen tevreden heb gesteld. Het is pas te laat als een mens zichzelf niet in beweging zet en onze laatste levensadem is uitgeblazen !